1. Đầu Đốt Nhúng Gắn Đáy Bồn (DX Series)
  2. CX – Đầu Đốt Nhúng Kết Nối Ren
  3. Đầu Đốt Nhúng (CXC,CXI)
  4. Đầu Đốt Kết Nối Bích (CX Series)
  5. FPH – Đầu Đốt Gắn Trong Ống, Kết Nối Bích
  6. MX – Đầu Đốt Nhúng Gắn Trong ỐNg
  7. Over-The-Side Immersion Heaters (DX Series)
  8. Screwplug Heaters (CX Series)
  9. TX – Urn Heater