Các ống trích mẫu khí thải được gia nhiệt trong Quan trắc khí - CEMS

Thermon sản xuất nhiều loại sản phẩm ống cho quá trình và thiết bị phân tích. Phổ biến nhất là ống cách nhiệt và ống cách nhiệt TubeTrace® được sản xuất với nhiều loại vật liệu ống, cáp gia nhiệt và phụ kiện.

Các ứng dụng bao gồm bảo vệ đóng băng và bảo trì nhiệt độ quy trình cho các dòng xung của dụng cụ xử lý, các dòng mẫu và các dòng quy trình đường kính nhỏ.

Ống Trích Mẫu Khí Thải

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with BSX

TubeTrace with BSX - 1for freeze...

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with FP

TubeTrace with FP - 2for freeze...

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with HTSX

TubeTrace with HTSX - 3for freeze...

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with VSX

TubeTrace with VSX - 4for freeze...

Ống Lấy Mẫu - TubeTrace with HPT

TubeTrace with HPT - 5for freeze...

Ống Lấy Mẫu - Tubetrace with MI

Tubetrace with MI - for freeze...