Các ống trích mẫu khí thải được gia nhiệt trong Quan trắc khí – CEMS
Ống lấy mẫu khí thải ống khói – CEMS

Thermon sản xuất nhiều loại sản phẩm ống cho quá trình và thiết bị phân tích. Phổ biến nhất là ống cách nhiệt và ống cách nhiệt TubeTrace® được sản xuất với nhiều loại vật liệu ống, cáp gia nhiệt và phụ kiện.
Các ứng dụng bao gồm bảo vệ đóng băng và bảo trì nhiệt độ quy trình cho các dòng xung của dụng cụ xử lý, các dòng mẫu và các dòng quy trình đường kính nhỏ.